Avís legal 

Condicions generals de l’ùs del web www.saloriabike.com

 

1. IDENTIFICACIÓ DE LES PARTS.

Les condicions que s’indiquen a continuació regulen l’accés i l’ús de l’adreça URL www.saloriabike.com (d’aquí en endavant EL PORTAL), que es propietat de Dídac Masana Forcada (d’aquí en endavant EL TITULAR DEL PORTAL), amb D.N.I. 53291375-F, domicili a aquests efectes a Barceolna, 2 esc A 2n 1a 08172 Sant Cugat del Vallès i adreça electrònica saloriabike@gmail.com

De l’altra part, la persona física o jurídica (d’aquí en endavant L’USUARI) que accedeix a la pàgina per informar-se i fer ús dels serveis que s’hi ofereixen.

En utilitzar el PORTAL l’USUARI accepta expressament totes i cadascuna de les presents condicions generals, així com totes aquelles condicions particulars recollides per la utilització de determinats serveis. En cas de no acceptar les presents Condicions Generals d’Ús, s’haurà d’abstenir d’accedir i/o utilitzar els serveis i continguts oferts per la titularitat del PORTAL.

 

2. OBJECTE DELS SERVEIS OFERTS

El principal objecte del PORTAL és la informació sobre la ruta BTT anomenada SALORIA BIKE TRAIL que el TITULAR DEL PORTAL ofereix als USUARIS per a que aquests la puguin contractar. La citada contractació es regeix per l’apartat corresponent del PORTAL anomenat REGLAMENT.

El TITULAR DEL PORTAL fa possible l’accés i utilització dels diferents serveis i continguts posats a disposició de l’USUARI o per tercers. Les presents Condicions Generals d’Ús regulen l’ús genèric del PORTAL per part de l’USUARI, el qual tindrà el dret de

visualitzar-les i imprimir-les.

 

3. MODIFICACIONS.

El TITULAR DEL PORTAL es reserva el dret de modificar o suprimir en qualsevol moment i sense avís previ els continguts, serveis i informacions que s’hi troben, així com a limitar o cancel·lar els termes i condicions generals aplicables al web-site.

 

4. CONDICIONS D’ ACCÉS I  UTILITZACIÓ DEL PORTAL.

El PORTAL pot ser visitat per qualsevol USUARI de manera lliure i gratuïta sempre que sigui pel seu ús exclusivament personal. No obstant, per tal que se li puguin prestar determinats serveis a través de la web, serà necessari que l’USUARI accepti expressament les presents condicions generals d’ús i ompli el formulari amb les dades i informació que se li requereixi, i en el cas que l’USUARI no ompli tots els camps assenyalats com a obligatoris, el TITULAR DEL PORTAL es reserva el Dret de no prestar-li el servei de que es tracti. L’USUARI garanteix de l’autenticitat de les dades comunicades, i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes. Les Dades de Caràcter Personal que pugui facilitar serán sempre tractades de conformitat amb allò disposat a la Normativa sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, havent de consultar prèviament la nostra política de Protecció de Dades segons s’indica a la clàusula corresponent més avall.

Alguns del Serveis podran ser sotmesos a termes o instruccions especifiques del TITULAR DEL PORTAL o de tercers que els facilitin, que vindran a completar o, si fossin contraris als establerts en aquestes Condicions, vindran a substituir-ne el contingut, i hauran de ser acceptades per l’USUARI abans d’iniciar-se la prestació del servei corresponent.

 

4.1. Requisits tècnics d’accés:

Per accedir al PORTAL, l’USUARI haurà de tenir un accés a la xarxa d’internet, abonar les tarifes d’accés i connexió corresponents i tenir un equip i els sistemes informàtics necessaris per tal de realitzar la connexió a la xarxa, incloent un terminal que sigui adequat a tal efecte (ordinador PC o compatible, telèfon, etc.) i un mòdem o altre dispositiu d’accés similar. Pel correcte accés i ús de determinats continguts i serveis l’USUARI haurà de tenir un ample de banda mínim de 256 Kb/s, declinant el TITULAR DEL PORTAL qualsevol responsabilitat pel mal funcionament dels continguts multimèdia per les fluctuacions en l’ample de bana de la connexió d’internet de l’USUARI.

4.2. Obligació de fer un ús correcte del PORTAL, serveis i continguts:

a) L’USUARI. L’USUARI es compromet a utilitzar el PORTAL, els Serveis i els Continguts de conformitat amb la llei, la moral i les bones costums i l’ordre públic i aquestes Condicions Generals. S’obliga a utilitzar el PORTAL, els Serveis i els Continguts de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se de:

i. Reproduir o copiar, distribuir, permetre  l’ accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els Continguts, a no ser que compti amb l’autorització del TITULAR DEL PORTAL, dels corresponents drets o que això sigui legalment permès.

ii. Suprimir, eludir o manipular el «copyright» i resta de dades identificatives dels drets de llurs titulars incorporats als Continguts, així com als dispositius tècnics de protecció, o qualsevol mecanisme d’informació que puguin contenir els Continguts.

iii. Utilitzar els espais i xarxes socials posats a disposició pel PORTAL per inserir missatges que no tinguin relació directa amb la temàtica de l’espai, en particular, continguts il·legals, ll·lícits, difamatoris o qualsevol altre que pugui lesionar els drets de tercers o causar danys a sistemes informàtics. EL PORTAL es reserva el dret a retirar qualsevol missatge que segons el seu criteri sigui inapropiat.

iv. Així mateix l’USUARI s’obliga a, en cas de que siguin facilitades pel PORTAL paswords per l’accés a determinades parts o serveis del web, custodiar-los diligentment, mantenir-los en secret i a assumir les conseqüències o perjudicis econòmics causats per la falta de diligència en la seva custòdia.

b) El Portal: No controla ni garanteix l’absència de virus ni d’altres elements en els Continguts que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (software i hardware) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el sistema informàtic de l’USUARI.

4.3. Denegació i retirada de l’ accés al Portal i/o Serveis:

EL TITULAR DEL PORTAL es reserva el dret de denegar o retira l'accés al PORTAL en qualsevol moment i sense necessitat de d'avís previ a aquells USUARIS que incompleixin aquestes condicions generals

4.4. Ús dels Serveis oferts en el PORTAL de conformitat a la Política de Publicitat no Consentida regulada en la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSICE):

La política del PORTAL respecte al correu electrònic se centra en remetre únicament comunicacions amb periodicitat setmanal o quinzenal que l’USUARI hagi sol·licitat rebre en registrar-se al portal, i en acceptar expressament les presents condicions generals d’ús. En el supòsit d’enviaments publicitaris per part del PORTAL als USUARIS es remetrà amb la paraula “publicitat” per a no induir a cap error. Si l’USUARI no desitja rebre aquests missatges per correu electrònic se li oferirà un mecanisme fàcil i senzill per a que així ho indiqui.

L’USUARI i el PORTAL s’obliguen a fer un ús dels Serveis conformes a la Política de Publicitat no Consentida, i en particular es compromente a:

No enviar cadenes de missatges no sol·licitats.

Les persones perjudicades per la recepció de missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones podran comunicar-ho al PORTAL per mitjà del compte de correu: saloriabike@gmail.com

 

5.RESPONSABILITATS

a) EL PORTAL no es farà responsable, directa ni subsidiàriament de:

  • La qualitat del servei, la velocitat d’accés, el funcionament correcte ni la disponibilitat ni continuïtat de funcionament del PORTAL.

  • La informació introduïda per usuaris, col·laboradors i terceres persones.

  • Els danys que puguin causar-se als equips de l’USUARI per la utilització del PORTAL.

  • L’incompliment de la llei, la moral i les bones costums generalment acceptades o l’ordre públic com a conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzemament, posta a disposició, recepció obtenció o accés als continguts.

  • La infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial, dels drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones (fotografies), dels drets de propietat i de tota altra naturalesa que pertanyin a un tercer com a conseqüència de la transmissió, difusió, emmagatzemament, posta a disposició, recepció obtenció o accés als continguts.

  • Els enllaços i hipertext (tals com links, banners o botons entre altres) que facin possible a través del website www.saloriabike.com accedir a l’USUARI a web sites, prestacions i serveis oferts per tercers, no pertanyen ni es troben sota el control del PORTAL, i aquest no serà responsable ni de la informació continguda en els mateixos ni de qualsevol efecte que es pugui derivar de la citada informació.

  • EL TITULAR DEL PORTAL no es responsabilitza directa ni subsidiàriament, explícita o implícitament dels vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats o posats a disposició, la falta d’actualització  d’exactitud dels mateixos, ni de la seva qualitat científica en el seu cas.

  • EL TITULAR DEL PORTAL no es responsabilitza ni directa ni subsidiàriament respecte a la contractació de productes i serveis efectuats al PORTAL a través d'altes botigues virtuals que hi puguin aparèixer, sent el gestor de les citades botigues virtuals qui assumeix plenament en el seu propi nom i fur, la gestió i explotació de la botiga virtual que es pugui allotjar al PORTAL. Per tant, la relació que s’estableix entre el tercer i l’USUARI serà plenament directa sense que EL TITULAR DEL PORTAL hi tingui cap intervenció. L’esmentat tercer inclourà en la seva pàgina d’accés a la botiga virtual, un avís legal en el que consti expressament que el tercer ofereix els seus productes i serveis als USUARIS visitants del PORTAL i realitza les vendes on-line en nom i per compte pròpia, assumint totes les responsabilitats que, de conformitat amb les condicions generals de venta establertes a tal efecte i a la legislació aplicable, poden derivar-se de les esmentades ofertes i de la pròpia contractació, amb independència de la manera en que l’USUARI hagi pogut accedir al PORTAL. A tal efect, el tercer inserà l’esmentat avís legal a l’espai oportú que s’hagi destinat. Per això el tercer haurà de fer-se càrrec de tots els aspectes relatius a la celebració del corresponent contracte de compra venda entre el tercer i l’USUARI, en el que no hi haurà cap intervenció per part del PORTAL.

b) De l’USUARI:

  • EL PORTAL no es farà responsable de la realització de qualsevol tipus d’actuació il·lícita, lesiva de drets, nociva i/o perjudicial realitzada per l’USUARI al PORTAL.

 

6. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL.

La totalitat d’aquest  web site: text, imatges, marques, gràfics, logotips, botons, arxius de software, combinacions de colors, així com l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, es troba protegida per les Lleis sobre la Propietat Intel·lectual i Industrial, quedant prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, excepte en el cas d’ús personal i privat.

Així mateix queda prohibida la reproducció, retransmissió, còpia, cessió o radiodifusió, total o parcial, de la informació continguda en aquestes pàgines, qualsevol que sigui la seva finalitat i el mitjà utilitzat.

Mitjançant l’acceptació d’aquestes condicions l’USUARI que introdueixi ressenyes o comentaris en el PORTAL accepta cedir al TITULAR DEL PORTAL el dret no exclusiu exempt de drets d’autor, perpetu, irrevocable i totalment transferible a tercers, a utilitzar, reproduir, modificar, adaptar, publicar, traduir, crear productes derivats, distribuir i exhibir les esmentades ressenyes i comentaris a tot el món i en qualsevol mitjà de comunicació. També concedirà al TITULAR DEL PORTAL el dret a utilitzar el nom que acompanyi l’esmentada ressenya o comentari, en cas de ser-hi.

No es podrà establir cap vincle al PORTAL des de qualsevol web sense el consentiment previ i exprés del TITULAR DEL PORTAL.

 

7. POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL.

En virtut de la normativa aplicable en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, EL TITULAR DEL PORTAL  informa a l’USUARI que les dades personals que ens pugui facilitar per la formalització dels formularis continguts en el present website seran incorporats a fitxers automatitzats, prèviament registrats a l’Agència de Protecció de Dades de Caràcter Personal. La falta de resposta a les pregutes sobre Dades Personals assenyalades com a obligatòries causarà la impossibilitat de continuar i accedir al servei ofert. La recollida i tractament de Dades Personals té com a finalitat la prestació de determinats serveis per part del PORTAL, i l’adequat manteniment de la relació establerta –gestió, administració, millora i adequació a preferències i gustos de l’USUARI- millora del web, així com l’enviament per mitjans tradicionals i/o electrònics de informació comercial i publicitària sobre altres productes i del TITULAR DEL PORTAL, sempre que l’USUARI així ho autoritzi.. Les persones físiques titulars de les dades podran, en qualsevol moment, exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en els termes recollits en la legislació de protecció de dades.

El PORTAL pot tenir enllaços o referències a altres webs que no estan sota el control del TITULAR DEL PORTA, i en els que, per tant, no és aplicable la present política de protecció de dades. Aconsellem a l’USUARI llegir les indicacions que tinguin cada un d’aquests webs en relació a la seva política de protecció de dades.

 

8. FUR.

Les presents condicions estan redactades en català i sotmeses a la legislació catalana i espanyola vigent. Qualsevol controvèrsia derivada de la utilització dels serveis oferts o dels continguts propis del PORTAL se sotmetrà als tribunals i jutjats de la ciutat de Barcelona amb l’acceptació de les presents Condicions.