Condicions i funcionament 

L’organització de la SALORIA BIKE TRAIL facilitarà als usuaris de la ruta:

 

- Contractació dels allotjaments per pernoctar.

 

- El fitxer en format GPX, TRK o qualsevol altra que els usuaris necessitin, on es marca el traçat a seguir.

 

- Un fitxer en format WPT que contindrà la identificació i geoposició dels principals punts (waypoints) per on la ruta passa (poblacions, colls i ports, llocs d’'especial interès).

 

- Suport i ajuda a carregar els esmentats fitxers als aparells de GPS propietat dels usuaris.

 

- Un mapa en format paper amb la ruta marcada. Aquest mapa no té el nivell de detall suficient per navegar per si sol, i només podrà servir com a guia d’orientació i situació general de l'usuari dins de la ruta. El mapa portarà especialment marcats els mateixos punts d’interès (waypoints) que el fitxer subministrat, de manera que l’usuari pugui combinar ambdues informacions per una millor navegació.

 

- Un telèfon d’assistència en cas de necessitat, sigui per problemes físics o mecànics. En cap cas, però, l’organització garanteix que aquesta assistència sigui possible pels seus propis medis, i només es pot comprometre a passar avís a les autoritats, sistemes de protecció civil o a aquelles persones que puguin donar l'assistència efectiva als usuaris que la sol·licitin. A tal efecte, a l’apartat de tarifes es posa en coneixement de l'usuari del cost de l’eventual rescat en cas que sigui possible que l'organització l’efectuï amb els seus propis medis.

- Informacions sobre els punts d’especial dificultat tècnica o física, de manera que l’usuari pugui estar previngut i preparat. En el full d'inscripció se'ls donarà informació de les normes i consells de seguretat.

- L'organització enviarà per mail als usuaris l'esmentat full d'inscripció, i aquests l'hauran de retornar omplert amb les dades identificatives abans de començar la ruta.

 

 

- L'organització posa a disposició dels usuaris una assegurança d'assistència en viatge i accidents durant la ruta. En cas de renúncia s'haurà de manifestar expressament per escrit en el full de la inscripció.

- En acabar la ruta, l'usuari rebrà un maillot acreditatiu. En cas que en el moment de finalitzar no hi hagi existències de la talla requerida per l'usuari, l’organització es compromet a fer-lo arribar al domicili o lloc on l’usuari designi sense cap cost per aquest en concepte de transport.

- El pagament de la ruta implica que l’usuari accepta tots i cada un dels punts que formen part d’aquestes condicions. L’organització considerarà que un usuari no ha contractat la ruta fins que no hagi signat el citat full d'inscripció. En cas de no voler signar-lo en el moment de començar la ruta, l’usuari renuncia expressament a reclamar cap devolució dels imports que hagi pogut pagar i renuncia a qualsevol relació que hagi pogut existir amb l’organització. 

 

- Els usuaris que facin el pagament de la ruta per compte de tercers s’obliguen a fer-los conèixer el contingut d’aquest darrer punt.